Arbetsmiljöverkets rapport om kvinnors arbetsmiljö

I början av 2017 släppte Arbetsmiljöverket en ”vitbok” om kvinnors arbetsmiljö. Vi ger här en sammanfattning och adderar våra reflektioner.

I rapporten har man tittat på kvinnodominerande sektorer (ref 1), d.v.s sektorer där kvinnor varit majoriteten av arbetstagarna inom sektorn. Bakgrunden till rapporten är den ökande trenden inom ohälsotalen som sedan 2010 slagit hårt mot kvinnor (ref 2). Kvinnodominerande sektorer är bland annat inom offentlig sektor och inom kontaktyrken (omsorg, omvårdnad mm). Rapporten tar upp skillnaden i lön, krav på kunskap och utbildning, samt emotionell belastning inom kontaktyrken. Den sociala ojämställdheten i samhället där kvinnan tar större ansvar för hem, hushåll och omvårdnad av närstående kan leda till problem i samband med arbetsrelaterad ohälsa.

Arbetsmiljöverket har inom ramen för sitt uppdrag utfört inspektioner, bland annat inom kommunal verksamhet. Man konstaterade i dessa inspektioner att framförallt hemtjänsten var särskilt utsatt, man fann även skillnader mellan män och kvinnor inom samma arbetssektor. Inspektionerna konstaterade att missriktade arbetsuppgifter, som ibland kan anses som ”lättare” under längre tid kan bidra till ohälsa.

Arbetsmiljöverkets slutsats är att arbeta med kommunikation, inspektion och regler. (ref 3)

För dig som inte hinner eller vill vänta på resultatet av arbetsmiljöverkets insatser, så har vi samlat 4 matnyttiga punkter att tänka på för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen, råden bygger på samlad kunskap från tusentals interventioner och framgångsrika kundscases som Twitch Health genomfört.

 Återhämtning

I all prestation är det viktigt med återhämtning, vid återhämtning får kroppen möjlighet att läka och utveckla sina resurser, både mentalt och fysiskt, återhämtningen är även viktig för att minska risken för ohälsa (ref 4). Vid en avsaknad eller minskning av återhämtning, så minskar även kroppens förmåga att prestera över tid. I längre tidsperioder utan återhämtning skapas en ond cirkel, varpå man kan behöva hjälp att ta sig ur. Vad återhämtning är, kan vara individuellt men tipset är att förutom basala behov som sömn, kost och aktivitet, schemalägga aktiviteter som främjar återhämtningen, både på arbetstid och privat.

Balans mellan krav och resurser

Det är viktigt med en tydlig kommunikation med sin chef om vilka krav man har på sig, samt vilka resurser som finns tillgängliga. Resurser i form av tid, pengar och personer. En modell som kan skapa tydliga förutsättningar och förväntningar är en s.k. konsultativ budget. I ett konsultativt budgetarbete skapas först en målbild för verksamheten, sedan frågar man verksamheten om vilka resurser som krävs för att nå målbilden, modellen bygger på att skapa en budget som byggs ”underifrån”. Det skapar en tydligare förväntansbild och en grogrund för diskussion kring resurs och målsättning.

Proaktiva insatser

Vi tycker att ohälsa ska hanteras förebyggande, med ett proaktivt hälsoarbete kan man fånga upp hälsobelastande komponenter tidigare och därigenom förebygga eskalerande problem och kostnadsökningar längre fram i tiden. Hälsoarbetet bör ske både på organisatorisk och individnivå, utifrån det underlag som analyseras fram, skapar man en handlingsplan med riktade interventioner mot organisationen och individens ohälsobelastande komponenter.

Organisering

I vissa yrken med hög ohälsa är man många medarbetare per chef (ref 3), det skapar mindre attention per medarbetare. Det måste finnas en förutsättning för organisationen att utveckla både sin verksamhet och dess individer. Känsla av bekräftelse är viktigt för individen, samtidigt som vision och missionsarbete är viktigt för verksamheten (ref 5). Därför bör organisationen vara organiserad så att individen kan fångas upp tidigt och att ohälsosamma komponenter kan identifieras. I ett exempel från verkligheten har lärarförbundet gått ut med nya riktlinjer där max 20 personer per medarbetare är nya riktlinjen (ref 6)

Marcus Lager

Vice vd och partner

+46736250365

 

1 http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Klassifikationer-och-standarder/Standard-for-svensk-yrkesklassificering-SSYK/

2 https://www.forsakringskassan.se/statistik/statistik_och_analys2/Sjuk/ohalsomatt

3 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/en-vitbok-om-kvinnors-arbetsmiljo-rapport2017-6.pdf

4 1.Van Cauter E, Holmback U, Knutson K, Leproult R, Miller A, Nedeltcheva A, et al. Impact of sleep and sleep loss on neuroendocrine and metabolic function. Horm Res. 2007;67 Suppl 1:2-9.

Taheri S. Sleep and metabolism: bringing pieces of the jigsaw together. Sleep Med Rev. 2007 Jun;11(3):159-62.

5 https://vision.se/Opinion/Pressmeddelanden/2016/ny-studie-farre-medarbetare-per-chef-ger-minskade-sjuktal/

6 https://www.lararforbundet.se/artiklar/20-medarbetare-per-chef-ar-en-riktlinje

 

    Vill du ha mer info?

    Meny