Chefen viktig när Afa Försäkring och Twitch Health satsar på långsiktigt hälsoarbete

Afa Försäkring har valt att låta cheferna i organisationen återkoppla resultatet till sina medarbetare av den hälsokartläggning som görs årligen i företaget. Tillsammans med gruppen diskuteras sedan resultatet och vad som kan göras för att skapa förflyttning. Till stöd för chefer och medarbetare finns en rad lättillgängliga verktyg för att utveckla hälsa och förebygga ohälsa.

Hur går det till då? Vi ställer här några snabba frågor till Maria Liljenberg HR-specialist och Ellinor Rönnblom, chef på Afa Försäkring.

Maria, vad är bakgrunden till att ni jobbar systematiskt med hälsa där kartläggning och analys utgör en del?

Det är lätt att hälsoarbetet endast består av många olika aktiviteter utan att det finns en tanke eller strategi bakom. För att veta att vi erbjuder rätt insatser och arbetar mot de mål vi har med hälsoarbetet tycker vi det är viktigt att arbeta systematiskt med hälsofrågan precis på samma sätt som i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och då är uppföljning och analys en viktig del av arbetet.

Varför har ni valt att låta cheferna återkoppla resultatet av hälsorapporten och vilka utmaningar finns kopplade till detta?

Eftersom det är cheferna som har arbetsmiljöansvaret och även den dagliga kontakten med medarbetare är det naturligt att de även har dialogen kring detta, precis som de har ansvar för återkoppling av andra medarbetarundersökningar. Genom att cheferna återkopplar kan de anpassa återkopplingen efter sin grupp och även få in det som en del i vardagen istället för att det kommer från oss på HR. Utmaningen ligger i att få cheferna att känna sig bekväm med att prata om dessa frågor och här ser det såklart olika ut inom organisationen, men vi erbjuder olika typer av utbildningar i hälsofrämjande ledarskap för att stärka cheferna här.

Vilka är dina bästa tips till företag som vill följa i era spår och jobba mer systematiskt med hälsa?

Utgå ifrån vad ni redan har på plats när det gäller hälsoarbetet och fundera på hur ni kan skruva för att få till en systematik. Försök att få in hälsofrågorna som en naturlig del i vardagen så att det inte blir någon som ligger vid sidan av. Försök också få med er ledningen och cheferna i hälsoarbetet. Det blir så mycket enklare om hälsa är en prioriterad fråga på ledningsnivå.

Elinor, vad tänkte du när du fick reda på att du som chef skulle återkoppla resultatet av hälsorapporten till din grupp?

Jag tänkte att det var ett guldupplägg. Varje individ gör sin enkät och får genom gröna och röda signaler en individuell hälsoprofil, men även jag som chef får signalvärde på hur vi mår som avdelning och då kan vi föra en dialog tillsammans.

Hur gjorde du när du återkopplade resultatet i din grupp och hur reagerade gruppen?

Inför enkäten så informerade jag på ett avdelningsmöte om att det är en fin möjlighet för var och en att få en check på sitt hälsoläge. Under hösten hade jag lyssnat på en del ”inga kläder passar pga. pandemin”-utlägg och nu presenteras ett fint tillfälle att prata om hälsofrågor. När jag fått gruppens resultat så skickade jag vidare resultatet till medarbetarna på avdelningen för att ge dem möjlighet att kika på det innan avdelningsmötet. Dessutom skickade jag med ett ”hurra” för att ingen snusar och att alla dricker måttligt.

Genomgången av enkäten gjordes på ett lättsamt sätt men ändå grundligt. Vi pratade tillsammans om huruvida vi känner igen oss som grupp i resultatet. För vissa i gruppen blev det här en perfekt knuff till en livsstilsförändring i pandemitid och ett flertal på avdelningen pratade om att identiteten som en tränande person hade blivit något nött i kanten efter hälsoprofilen. Och att det var en jobbig insikt.

Jag gav avdelningen i uppgift att i mindre grupper diskutera om de på något sätt kunde stötta varandra eftersom det framkom av enkäten att många var motiverade till förändring, men skulle behöva en liten knuff framåt. Allt de behövde göra efter mötet var att återkoppla till mig att de diskuterat detta. En viktig poäng här är att det är för deras egen skull som de pratar om detta. Här blir målet och inte vägen fokus.

Hur följde ni upp detta i vardagen?

Jag valde att ha hälsoenkäten som en punkt på nästkommande månadsavstämning med varje individ för att ge möjlighet att prata vidare om medarbetaren själv ville. Hälsodialog är en naturlig del av varje samtal jag som chef har under året, då jag och många med mig kopplar det till den goda prestation som kommer av balans i alla delar av livet.

Vilka tips skulle du ge till chefer som blir inspirerade av dig och vill följa ditt goda exempel?

Att våga leda hälsofrågor med samma självklarhet som allt övrigt i ledarskapet. Du känner din personal bäst och de känner dig, så våga använda dig själv som exempel och ha samma ingång här som i andra frågor som är viktiga för avdelningen. Har ni ett gym på jobbet? Ja, men varför inte bjuda med genom att enkelt säga: nu går jag ner och tränar om någon vill följa med!

    Vill du ha mer info?

    Meny