Så får du med alla i hälsoarbetet

Vi ger här tips på hur du kan göra när du vill skapa högt deltagande i hälsa och friskvård på ditt företag. Bland framgångsfaktorerna finns tydlig målsättning, bra kommunikation, chefers och ledningens agerande som förebilder samt bred och hög tillgänglighet till aktiviteter.

De allra flesta människor vill må bra men vägarna till hälsa är många. Hälsa består av fysiska, mentala och sociala komponenter. Ett företag behöver därför satsa på en bredd av hälso- och friskvårdsaktiviteter, bortom endast morötter och motionsspår.

– Fredrik Karlsson, VD Twitch.

Varför är högt deltagande i hälsoprogram viktigt?

Det finns idag metoder, verktyg och aktiviteter inom hälsa och friskvård som har effekt på hälsa, välbefinnande och produktivitet vilket visats redan i början av 2000-talet i den ska AHA-studien, utförd vid KI (1). Givetvis ger verktyg med bevisad effekt resultat endast när medarbetarna faktiskt deltar i dessa aktiviteter. Det är alltså fullt möjligt att investera i en mängd kvalitativa friskvårds- och hälsoaktiviteter utan att få någon som helst effekt på hälsa och produktivitet. Detta är den självklara grundförklaringen till att högt deltagande är viktigt. Vi ger här några tips för att uppnå hög deltagandegrad i friskvårds- och hälsoprogram:

  • Definiera ett mål som mäter engagemang i hälso- och friskvårdsarbetet.
  • Smart och kreativ kommunikation.
  • Chefer och ledning som visar vägen.
  • Hälso- och friskvårdsaktiviteter, one size doesn’t fit all.

Definiera ett mål som mäter engagemang i hälso- och friskvårdsarbetet

Det är nödvändigt att välja ett mål som speglar det företaget vill uppnå, i det här fallet högt medarbetarengagemang i friskvårds- och hälsoaktiviteter. Ett lämpligt mål i området för den här artikeln är att mäta deltagandegrad/aktivitetsgrad. Det vill säga den andel av medarbetarna som de facto har varit aktiva i företagets friskvårds- och hälsoprogram under en viss tidsperiod med en viss frekvens.

Deltagandegrad kan mätas genom att följa upp statistik över andel unika användare i hälsoprogrammet. Unika användare är ett mått som är relevant då det visar faktiskt deltagande i en eller flera aktiviteter som kan leda till förbättrat välbefinnande. Ibland krävs det justeringar i processer och hur data genereras ur system för att kunna följa upp unika användare. Rekommendationen är att prata med leverantörer av företagshälsovård, friskvård och hälsa för att få access till relevant data. När målet är definierat är det dags att ta reda på nuläget, konstatera gapet mellan nuläge och mål. Därefter kan en plan för att prioritera rätt åtgärder för måluppfyllelse sättas.

Ett vanligt misstag är att lockas att använda statistik som finns lättillgänglig men se upp för att använda statistik som inte mäter det du vill följa upp. Ett mått som ofta föreslås för att mäta engagemang är uttag av företagets sk friskvårdsbidrag vilket är ett utfallsmått som inte nödvändigtvis säger något om faktiskt nyttjande. Exempelvis använder många medarbetare sitt friskvårdsbidrag till att köpa träningskort med ett oklart nyttjande. Se även vår artikel om friskvårdsbidraget. Vidare är det så att många av de aktiviteter som är avdragsgilla som friskvårdsförmån (enligt Skatteverkets lista över skattefria förmåner inom motion och friskvård) inte har någon bevisad effekt.

Smart och kreativ kommunikation

Harvard Business Review (HBR) skriver i en artikel “Wellness is not just a mission – it’s a message” (2). Man menar vidare att framgångsrik kommunikation bör anpassas till målgruppen och göras genom olika kanaler där man kan bryta igenom bruset. I ett hälsoprojekt valde exempelvis en av Twitch kunder med god framgång att skicka ut inbjudan till en hälsoaktivitet på lönespecifikationen. I ett annat kommunicerades hälsoarbetet via koncernchefens veckobrev, via intranät och på en kick-off där hela personalen var samlad. Detta ledde till en deltagandegrad på 99% av ca 800 medarbetare. Läs mer om detta case här. Ett annat exempel på kreativ kommunikation är Twitch Health’s kund MTG som delade ut “sömnkit” på förmiddagen för att marknadsföra en föreläsning inom sömn, läs mer här.

Vidare är det viktigt att hitta mottagarens “varför/what’s in it for me?” och även att kommunicera precis i rätt tid. I ovan nämnda case startade t ex företagets hälsoaktiviteter omedelbart efter budskapet i respektive steg hade kommunicerats. Detta för att budskapet ska ligga färskt i minnet och att motivationen att delta som genererats t ex genom inspirationsföreläsning ska vara hög.

Många företag har experter på kommunikation i organisationen, ett tips är att använda denna kompetens även för att kommunicera det interna hälsoarbetet.

Chefer och ledning som visar vägen i hälsa och friskvård

För att nå framgång i hälsa och friskvård på arbetsplatsen nämns ofta skapandet av en hälsofrämjande kultur som en viktig och ibland avgörande (3). Ledning och chefer skapar kultur dels genom de människor som rekryteras men även genom feedback och sitt eget agerande. I många framgångscases och organisationer som nått framgång och fått utmärkelser inom hälsa ses engagerad ledning och chefer som visar vägen genom sitt agerande.

Magnus Sallbring, HR-direktör för Atea är ett gott exempel på detta. Atea och Magnus fick med sig 93% av 2 000 medarbetare delvis genom att visa ett stort personligt engagemang i Sverigestafetten. Bland annat var Magnus personligen med och synlig på en turné som gick dag och natt under två veckor genom hela Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder.

Magnus Sallbring Atea, Lovisa Stark Atea, Fredrik Karlsson Twitch Health, vinnare av Gyllene Hjulet

Hälso- och friskvårdsaktiviteter, one size doesn’t fit all

De allra flesta människor vill må bra men vägarna till hälsa är många. Hälsa består av fysiska, mentala och sociala komponenter. Ett företag behöver därför satsa på en bredd av hälso- och friskvårdsaktiviteter, bortom morötter och motionsspår. Aktiviteterna bör givetvis anpassas till målgruppen avseende nivå och intresse. Vidare bör en aktivitet/åtgärd, kartläggning eller metod vara evidensbaserad (ha bevisad effekt). Detta står inte som motsats till glädje, något som är avgörande för att uppnå hög deltagandegrad.

Tid är idag en bristvara vilket i sig ökar kravet på att en viss aktivitet ska vara lättillgänglig. Detta kan handla om enkel access till motionslokaler, fysisk behandling och träningspass, som för exempelvis If Skadeförsäkringar. Varje detalj avseende enkelhet och tillgänglighet är viktig för att sänka tröskeln till deltagande. Digital och mobil access till bokning, hälsokartläggning och hälsoutmaning är ett sätt att sänka tröskeln. Utbildning och hälsoaktiviteter som levereras på plats på företaget är ett annat.

Författare

Fredrik Karlsson, vd Twitch Health

 

Mob +46 70 453 41 86.

Referenser och läsning för den intresserade

  1. Bergström G, Björklund C, Fried I, Lisspers J, Nathell L, Hermansson U, Helander A, Bodin L, Jensen IB. A Comprehensive workplace intervention and its outcome with regard to lifestyle, health and sick leave: The AHA study. Work. 2008;31:167-180.
  2. Do Workplace Health Promotion (Wellness) Programs Work? Ron Z. Goetzel et al, Journal of Occupational and Environmental medicine, Volume 56, Number 9, September 2014.
  3. Do Workplace Health Promotion (Wellness) Programs Work? Ron Z. Goetzel et al, Journal of Occupational and Environmental medicine, Volume 56, Number 9, September 2014, p 930.

Under Twitch digitala träningsläger engagerades

0%

av 2000 medarbetare

0

träningstillfällen registrerades

Vill du veta mer?

Enkelt, roligt och skalbart.
Ett digitalt program som ger positiva resultat direkt.

Meny