Prestation och fysisk aktivitet på arbetsplatsen

Hälsa och välmående har inverkan på människors prestationsnivå. Hälsa på arbetsplatsen har flera infallsvinklar. En av de tydligaste friskfaktorerna för hälsa är tillräcklig fysisk aktivitet. Som arbetsgivare finns det insatser att ta vid för att öka möjligheterna för medarbetares hälsa. Många av dagens arbeten skapar mycket stillasittande tid. Det visar sig att insatser så som alternativa arbetsplatser, att förespråka trappanvändande och individuella beteendeinterventioner kan öka fysiska aktivitet och minska stillasittande under arbetstid.

Fysisk aktivitet och prestation

Forskning har länge påvisat att fysisk aktivitet är en viktig faktor för ork, välmående och minskad risk för en rad av våra vanligaste folkhälsosjukdomar [1], likaså är det en faktor som påverkar vår prestation [2]. Även risken av långvarigt stillasittande [3] har undgått få. Idag har 45 % av Sveriges befolkning mellan 16-84 år en vardag med stillasittande tid på mer än 6 timmar, vilket innebär en ökad risk för ohälsa. 35 % i samma åldersgrupp rör på sig mindre än 150 minuter per vecka. [4]

Människor spenderar en stor del av sitt liv på arbetsplatsen, så hur kan våra svenska företag bidra till ökad folkhälsa?

Interventioner på arbetsplatser

Scandinavian Journal of work, environment and health publicerade 2016 en sammanställning av befintliga studier för interventioner för ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande. Denna sammanställning beskriver insatser som syftar till att användas under den effektiva arbetstiden och hur minskat stillasittande och ökad fysisk aktivitet påverkas under arbetstid. [5]

Införande av alternativa arbetsplatser
 • höj- och sänkbara skrivbord minskar stillasittande och ökar fysisk aktivitet under arbetstid till viss grad.
 • arbetsstationer med löpband har något högre evidens (starkare grad av tillförlitlighet) på minskad tid stillasittande och ökar även fysisk aktivitet både på arbetstid och sett till hela dagen.
Att förespråka trappanvändande

Genom uppmuntrande uppmaningar digitalt eller på plats, estetiska förändringar i trappmiljön och/eller belöningsincitament.

 • ökar till viss del mängden fysisk aktivitet under arbetstid (långsiktiga studier saknas)
Individuella beteendeinterventioner

Genom mätinstrument och/eller personliga mål och digitala notiser.

 • ökar till viss del den allmänna fysiska aktiviteten

Vad kan du som arbetsgivare göra?

Ovan interventioner har medel till stark effekt på minskat stillasittande och ökad fysisk aktivitet i olika omfattning för människor på arbetsförlagd tid men även utanför. Sammanställningen förtydligar behovet av fortsatt forskning på området och även att de långsiktiga effekterna behöver studeras. Konklusionen av detta är ändå att ovan interventioner på arbetsplatser ger någon form av effekt och störst effekt tillsammans med ett starkt implementeringsarbete, läs mer om det här.

Elsa Harrysson, Projektledare och Hälsopedagog. Fil kand. Idrott inr. Hälsa, folkshälsa avanc. nivå.

+46 739 44 55 73

Referenser och Läs mer:

 1. World Health Organization (WHO). Physical activity. Fact sheet N°385http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/
 2. Thøgersen-Ntoumani C. Changes in work affect in response to lunchtime walking in previously physically inactive employees: A randomized trial. Scand J Med Sci Sports. 2015 Dec;25(6):778-87. doi: 10.1111/sms.12398. Epub 2015 Jan 6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25559067
 3. https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12803/R2012-07-Stillasittande-och-ohalsa.pdf
 4. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/nationella-folkhalsoenkaten/resultat-a-o/
 5. http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3544&fullText=1#T1

  Vill du ha mer info?

  Meny