Så skapar du ett framgångsrikt företagsgym

Det finns många företag som har eller planerar bygga ett företagsgym, stort eller litet. Det gör man såklart eftersom man vill underlätta träning för de anställda och på så vis få mer välmående och produktiva medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare.

Tyvärr står många hälsocenter tomma större delen av dagarna och när de används så är det bara de redan frälsta som är där. Inte sällan är utbudet av tjänster, lokal och utrustning dåligt matchade mot målgruppens behov. Effekten uteblir och företagsgymmet blir en underutnyttjad resurs och ibland en tickande kostnad.

Redan 2001 fick Twitch förtroendet att ta hand om Länsförsäkringar AB’s företagsgym. Vi började då bygga erfarenhet och i takt med växande kunskap fick vi möjlighet att jobba med företag som dåvarande OM HEX (senare Nasdaqomx) If Skadeförsäkringar, Nordea med flera.  Vi har genom åren hjälpt våra kunder med allt från utformning av lokaler och upphandling av träningsutrustning till det som vi nu kallar Twitch at Work, vårt koncept för att driva och utveckla företagsgym/hälsocenter på arbetsplatsen. Vi ser att många företag har stor potential till förbättring inom detta nischade område och vill därför dela våra erfarenheter.

Varför bygga och driva företagsgym?

Varför ska ett företag bygga och driva ett företagsgym eller hälsocenter? Finns en lång rad skäl, vi listar några.

 • För att medarbetaren ska klara av att få till grundläggande biologiska behov som många inte klarar av i vardagen. Bevisen för detta är massiva, bland annat visar en svensk studie att andelen svenskar med låg nivå kondition nu är uppe i 46%, nära nog en fördubbling de senaste 20 åren.Genom ett klokt designat hälsocenter samt hälsotjänster på företaget kan medarbetaren få in regelbundna hälsosamma beteenden i vardagen med ökat välbefinnande som följd. I en undersökning utförd hos en av Twitch större kunder anger 1/3 av respondenterna (n=491) att man börjat motionera eller motionerar mer än tidigare pga hälsocentret på företaget. Vad som motiverar till att nyttja hälsocentret varierar men bland annat uppger 30% av kvinnorna i undersökningen att man gör det för att hantera stress och spänningar.
 • För att bli en attraktiv arbetsgivare. Det finns ett gap mellan vad företag erbjuder i sina hälsoprogram och vad medarbetarna önskar. Bland annat är gapet stort när det kommer till ”Designated office space for wellness” där hela 67% finner detta ”Highly valuable or valuable” medan det endast är 27% av företagen som erbjuder detta. Detta baseras på svar från drygt 11 000 respondenter i Deloittes Global Human Capital Trends.
 • För att friskvårdsbidraget inte fungerar. Friskvårdsbidrag är vanligt och många nyttjar sitt friskvårdsbidrag till att teckna medlemskap på träningscenter. Det är idag ca 21% av svenskarna som är medlemmar i en träningsanläggning men de flesta av dem är sk ”sleeping members”, dvs de använder av olika skäl inte sitt gymkort. Ett av dessa skäl uppges vara tidsbrist. Ett annat är rädsla för att känna sig dum eller skada sig. Båda dessa delar kan man komma åt genom ett gediget hälsoprogram och väldesignat hälsocenter på företaget. Exempelvis har Länsförsäkringar i sitt prisbelönta hälsoarbete en deltagandegrad på 80% i sitt hälsoprogram. För fler tankar om friskvårdsbidraget kan vi tipsa om artikeln ”Friskvårdsbidraget – ett bidrag till de som redan tränar”.
 • Privatliv och jobb flyter ihop allt mer. Anställda förväntar sig i ökad utsträckning att arbetsgivaren ska ta tillföra värde även för den anställdes hälsa. Företagsgymmet är en tydlig plats och markering att företaget verkar för att främja medarbetarens hälsa.

Vad kan du uppnå med ett företagsgym?

På de flesta företagsgymmen finns stor förbättringspotential. Här är några möjligheter:

 • Gå från låg deltagandegrad och bara redan frälsta i hälsocenter till deltagandegrad på >80% och social mötesplats på företaget.
 • Från ett slentrianmässigt drivet företagsgym med ”några gympapass och en PT som går där nere” till en professionell verksamhet där olika kompetenser arbetar i kundteam med medarbetaren i fokus, digitala tjänster, viktiga KPI:er bevakas för att kunna förbättra verksamheten varje dag och långsiktigt ligga i framkant. Programmet tillämpar systematik för att skapa så bra effekt som möjligt av den investering som görs.
 • Från undangömt till ett omtalat och omskrivet hälsocenter som stärker arbetsgivarvarumärket.
 • Från källargym till känsla av premium hälsocenter. Enkelt uttryckt kan företaget i både lokal, utrustning och tjänsteleverans gå från känslan av Volvo 740 (som var en klok och fin bil på sin tid) till Tesla eller Mitsubishi elhybrid som båda är roligare och klokare anno 2019.

Företagsgymmet – hur gör man för att utrusta, driva och utveckla det?

Ett framgångsrikt företagsgym är välbesökt, i framkant genom kontinuerlig förbättring, utgör en del av hälsoarbetet som helhet, professionellt skött och skapar ökat välbefinannande. Med nedan tips ökar chanserna att lyckas med företagsgymmet på ditt företag.

Använd arbetsplatsen som den arena den är

Förankra hälsoarbetet hos ledning och chefer. Bygg en uppmuntrande kultur. Hjälp chefer att vara förebilder. Företagsgymmet utgör en del av hälsoarbetet som helhet.

Välj specialiserad hälsopartner med rätt drivkraft och kundteam

Vi talar i egen sak, men låt oss vara ärliga. Människor och företag som varje dag, år efter år strävar efter att bli så bra som möjligt på att utveckla spel, driva bankverksamhet, ta fram försäkringslösningar eller bygga hus blir bra på just detta. Företag som är specialiserade på att driva företagsgym blir på samma sätt bra på det. Vidare finns det en grundläggande skillnad mellan företag som är specialiserade på att främja hälsa och bygga friskfaktorer jämfört med företag som har sin utgångspunkt i vård-/rehabilitering. Ett företag med huvudsaklig (intäkts)bas inom rehabilitering kommer att bli bra på detta och inte lika bra på att arbeta med hälsopromotion vilket ett företagsgym handlar om. Vidare är det inte heller samma sak att sälja medlemskap och leverera träning till privatpersoner som att driva ett företagsanpassat hälsoprogram.

Företagshälsa är en ”people business”

Era medarbetares upplevelse och förtroende för er hälsopartner är beroende av de människor de möter; kundansvarig, hälsopedagoger, massörer, grupptränare, PT, naprapater, fysioterapeuter, ja hela kundteamet. Företagshälsa och friskvård är en “people business”. Se till att människorna hos er partner är rätt för er.

Företagshälsa är också en digital business

Hälsa är dock inte endast en ”people business” det är även en digital sådan. Idag är det fullt naturligt att boka aktiviteter, marknadsföra via appar, dela digitala träningsprogram, utmana varandra i digitala aktivitetsutmaningar, kartlägga sin hälsa digitalt etc. Välj en partner som ser digitalt stöd och digitala hälsotjänster som naturligt.

Interna och externa partnerskap.

För 10-15 år sedan var hälsa en fråga för ”personalavdelningen”. Så är det inte längre. Bygg starka interna och externa partnerskap:

 • Interna; Fastighet, HR, kommunikation, IT, ledning, chefer, idrottsförening, fackliga representanter mfl.
 • Externa; Hälsopartner, FM-partner (rätt mat, städning, handdukar osv), FHV med specialisering inom rehabilitering mfl.

Finansiering och subvention

Svenska företag satsar ofta en hel del tid och pengar på hälsa och friskvård om man räknar in alla de aktiviteter som görs. Viktigt är att prioritera rätt och satsa tillräckligt för att kunna investera i hög kvalitet i alla delar, lokal, utrustning, tjänsteleverans (som gruppträning, PT, gyminstruktörer, digitalt stöd, föreläsningar mm) samt kommunikation och marknadsföring. I vissa fall görs dumsnåla besparingar där man satsat ordentligt på utrustning men snålar in på tjänster och kommunikation som skapar användande av utrustning. Subvention av tjänster sänker också tröskel till deltagande, vilket i sig är en förutsättning för att skapa effekt.

Tydliga roller, resurser och ansvar

Var tydlig med alla parters ansvar, roll och resurser. Detta görs bäst genom ömsesidiga överenskommelser och gemensamma mål. Vanligen hanteras tjänsteleverans i hälsoprogrammet av HR. Det är naturligt då företagsgymmet är en del av hälsoarbetet som helhet. Hyra eller köp av utrustning görs vanligen av fastighet. Samverkan är sedan en given framgångsfaktor, se interna och externa partnerskap ovan.

Kreativ och kvalitativ kommunikation

Nudges – tema Let’s Move på Länsförsäkringar AB.

“Wellness is not just a mission – it’s a message”.

Kommunicera varför företagsgymmet finns och förankra på alla nivåer. Kommunikationen sker inte bara bara i gymmet utan där medarbetarna rör sig: på kontorsytor, i restaurangen, entrén osv. Via chefer, via partners på plats som bygger relationer, via nudges osv.

Ambitionsnivå i linje med kultur och värderingar

Företagsgymmet, lokal, utrustning, tjänster och totalupplevelse bör gå i linje med företagets kultur och värderingar. Dagens kontor är ofta toppmoderna och har hög förnyelsetakt om man ser till kontorsytor, möbler, teknik i konferensrum, datorer osv. Samtidigt kan företagsgymmet vara mörkt, ha gammal utrustning och erbjuda tjänster som inte förnyats de senaste 10-20 åren. Självklart sänder detta tydliga signaler om hur viktig medarbetarens hälsa är och ger en förklaring till varför det inte är så många som besöker företagsgymmet.

Systematik och långsiktighet

Koppla ihop alla aktiviteter till en helhet. Helheten bidrar sedan till att företaget når sina mål genom ökad produktivitet och att man blir en attraktiv arbetsgivare.

Utgå från människan och känn din målgrupp

Alla vill må bra men det finns olika vägar till hälsa. Utbudet bör därför vara:

 • Behovsanpassat och relevant utbud för målgruppen. Nivåer, fysisk/mental/social, individ/grupp, på företaget och hemma. Observera att utbudet är dynamiskt och bör utvecklas i takt med målgrupp, forskning, trender, teknisk utveckling etc.
 • Hög kvalitet. Inget annat än högsta kvalitet är gott nog.
 • Hög tillgänglighet och låg tröskel, bokning, rätt tider, och plats.
 • Analogt och digitalt. En undersökning som gjordes redan 2015 visade att millennials ser det som naturligt att logga och dela sin motion digitalt och konsumera media digital under tiden de tränar. Med andra ord är digitaliseringen för länge sedan här och bör erbjudas på företagsgymmet parallellt med analoga tjänster.

Utveckla och förbättra i vardagen

 • Bevaka statistik. Utveckla det som går bra och avveckla det som går dåligt
 • Utvärdera medarbetarens upplevelse, denna är avgörande för att hen kommer tillbaka.
 • Bevaka trender, forskning och omvärld.
 • Omsätt ovan och adaptera i den takt företaget är mottagligt.

Vanliga hinder för att driva och utveckla ett framgångsrikt företagsgym/hälsocenter

Kunskapsbrist

”Det är inte så många som tränar i gymmet så det finns ingen anledning att utveckla tjänster och lokaler”

Ett citat från verkligheten som speglar att kunskapsnivån  begränsad. När brist på kunskap inte är medveten kan den utgöra hinder för att driva och utveckla ett framgångsrikt företagsgym. Vi tar upp några kunskapsluckor vi mött genom åren.

Vi möter ofta låg kännedom hos företaget (vanligen HR, fastighet och inköp) att det finns och krävs specialistkunskap att driva ett framgångsrikt företagsgym. Konsekvensen kan bli att man låter någon ”sportig person på företaget” eller en aktör med rehabiliteringsfokus utrusta, driva och utveckla hälsocentret.

Det är inte särskilt märkligt att även inköp har låg kunskap inom detta område eftersom det upphandlas relativt sällan. Konsekvensen här blir ibland upphandlingsunderlag där krav och incitament är ensidiga och inte främjar gemensamma intressen mellan det egna företaget och samarbetspartner/leverantör. Följden av detta kan konkret bli riktigt tokiga som t ex intäktsgenererande godisberg i personalmatsalen eller negativ effekt avseende personalomsättning hos leverantör/hälsopartner. Avsaknad av kunskap hos inköp kring marknaden för företagshälsa gör även att företag fattar beslut på fel grunder och ibland väljer fel partner för sitt företagsgym. Ett tips är här att ta konsulthjälp för att upphandla såväl utrustning som tjänster för ert företagsgym.

Ett annat hinder till att driva ett framgångsrikt företagsgym är att man betraktar företagsgymet som ett vanligt gym ”på stan”. Detta leder till att man går miste om den stora potential som finns på arena arbetsplats.

Få specialistaktörer på marknaden

Det finns ett fåtal aktörer på marknaden som har erfarenhet av och är specialiserade på att driva och utveckla företagsgym. Många gånger är dessa aktörer inte allmänt kända då de opererar bakom företagens skalskydd och ibland utan att exponera sitt eget varumärke. Det är med bakgrund i detta enklare att hitta andra hälsoaktörer som inte är specialiserade på att driva just företagsgym. Exempel på detta är gymkedjorna som erbjuder träning till privatpersoner eller de stora aktörerna inom företagshälsovård vilka har en mycket liten intäktsandel från hälsopromotion överhuvudtaget.

Ett hinder i att driva ett kvalitativt företagsgym kan därför helt enkelt vara att hitta rätt specialistpartner. Det torde dock vara värt att leta.

Tidsbrist

Kombinationen låg kunskap, få specialistaktörer och tidsbrist är olycklig. I pressade lägen prioriterar företag (vanligen HR, inköp och fastighet) inte att göra en ordentlig marknadskoll, kvalitetssäkring och inköpsprocess där man verkligen tar reda på vilka aktörer som finns och hur de opererar i verkligheten.

Rädsla för förändring

Vi har över tid hört: ”Våra medarbetare är inte så digitala…” och ”Vi har haft samma leverantör i 10 år och det är ju 8 personer som går på instruktörens pass så det vill vi inte ändra på”. Dessa citat speglar ofta mer rädslan hos den enskilde beslutsfattaren än organisationens förändringsbenägenhet som helhet. Det blir då enskilda personer som sätter stopp för att hälsoarbetet som helhet kan utvecklas i företaget.

Internpolitik

Friskvårds-/idrottsföreningar bevakar ibland sina intressen mot HR. Fastighet och HR samarbetar inte utan vaktar sina respektive områden. Detta är förstås helt onödigt då alla övergripande vill samma sak. Med delaktighet, gemensam vision och målsättning är det enklare att få alla parter att dra åt samma håll.

Lär mer!

Läs mer om 5 vanliga misstag med företagsgym.

Deloitte Global Human Capital Trends 2018 och 2019.

What’s the Hard Return on Employee Wellness Programs? Harvard business review, december 2010, Leonard L. Berry et al.

Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017, Elin Ekblom‐Bak, Örjan Ekblom et al. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2018 October 23. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sms.13328

 

  Vill du ha mer info?

  Meny