Twitch testar ”Headspace”

Stress och oro är något som de flesta någon gång under sitt liv upplever. För somliga kan stress vara något som kommer och går i kortare perioder och kan då vara ett positivt inslag som ger oss det extra fokus vi behöver för att fullfölja någonting som är viktigt för oss. Allt för många upplever däremot stress och oro under längre perioder och får till stressen flera följdproblem.

Ihållande stress kan påverka den mentala hälsan mycket negativt med följder så som irritabilitet, koncentrationssvårigheter, trötthet och känslor av överväldigande [1]. Stress som blir långvarig påverkar även kroppen negativt där det bland annat finns samband mellan kronisk stress och spänningshuvudvärk, magsår och hjärt- och kärlsjukdom [2]. Sjukdom relaterat till psykisk ohälsa har ökat markant och fortsätter att öka. I April 2015 rapporterade Försäkringskassan att 40% av registrerade sjukfall relaterar till psykologiska faktorer där stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning [3].

Mindfulness – en strategi för stresshantering

Stress och avsaknad av strategier för stresshantering orsakar lidande för individen och skapar en ekonomisk påfrestning för samhället. Föreslagna strategier för stresshantering är många. Att vara i naturen eller att träna är exempel på aktiviteter som kan verka stressreducerande. På senare tid har mindfulness kommit att nämnas allt mer i sammanhang för stresshantering. Mindfulness används inom psykoterapi och är en meditationsform som i dess simplaste form går ut på att vara uppmärksam i den stund man befinner sig i så som den ter sig naturligt [4]. Metoden har bland annat visat sig bidra till förbättrad koncentration och till reducering av stresstörningar [5]. I en studie vid Stanford visades att 8 veckors utövande av mindfulness påverkade reaktivitet och aktivitet i hjärnans regioner relaterade till känslor och känsloreglering vilket i sin tur påverkar upplevelse av stress [6].

Twitch testar mindfulness genom “Headspace”

För utövandet av mindfulness har det utvecklas en uppsjö med appar. Under en månad har Twitch testat appen ”Headspace” och undersökt huruvida appen kan bidra till en subjektivt upplevd stressreducering. Appen erbjuder ett flertal olika prenumerationsformer och finns att testa kostnadsfritt här!

gym membership for your mind

Headspace kallar sin app för ”Gym membership for your mind” och erbjuder ett flertal olika meditationsövningar med olika fokus beroende på vad användarens målsättning med meditationen är. Det finns övningar relaterade till ökad prestation, relationer, flygrädsla, förbättrad sömn och sist men inte minst stress. Oberoende vad som för användaren till meditation har Headspace något för alla samtidigt som appen erbjuder en bra grund för den ovane att börja från. Appen har ett väluppbyggt introduktionsprogram där användaren steg för steg introduceras för olika tekniker och successivt utökar meditationstiden. Med det sagt utesluts inte den mer vane utövaren. Appen erbjuder såväl guidande som oguidade övningar som sträcker sig från 2-60 minuter.

Genomgående inslag i Headspaces övningarna är acceptans. Psykolog och psykoterapeut Anna Kåver definierar acceptans som ”att tolerera känslor som är förknippade med ett starkt obehagligt stimulus… genom att varken undvika, fly, attackera, förvränga eller döma” [4]. Med mindfulness och Headspaces meditationsövningar arbetar användaren med att acceptera nuet som det är utan att döma det. Det menar Anna Kåver är en förutsättning för förändring av det som kan vara smärtsamt eller problematiskt [4].

Utvärdering ”Headspace”hjärngympa

Att uttala sig om appens riktiga effekt på stress kan inte göras utifrån Twitch begränsande testande. Vad som går att säga är att vid Twitch testning av appen ledde användandet initialt och i direkt anknytning till utövande av övningarna till en subjektivt upplevd nedvarvning som tycktes möjliggöra en ökad mottaglighet för den direkta omvärlden. På lång sikt höll däremot effekten inte i sig, det vill säga, bortom själva meditationstillfället. I appens övningar läggs stort fokus på att användaren ska applicera meditationens grunder i varje sekund, oberoende vart man är eller vad man gör. Lyckas användaren med det kan möjligen användning av appen ha en mer omfattande och långvarig effekt. Twitch bedömer att det är väl värt att ge det ett försök då fördelarna med mindfulness sträcker sig bortom stressreducering. I en studie från 2011 visades att 8 veckors utövande av mindfulness sammanföll med tillväxt i hjärnsubstans associerad till perspektivtagande, lärande och minne [7]. Vidare har mindfulness visats relatera till förbättrad arbetsprestation, produktivitet samt förbättrade kommunikationsfärdigheter [5].

”Headspace” styrkor och svagheter:

+ Varierade fokusområden beroende på användarens målsättning

+ Varierade övningar beroende på vilken situation användaren finner sig i

+ Stort antal övningar

+ Snygg och användarvänlig design

– Problem med tidsinställda påminnelser

– Problem vid nedladdning av övningar

 

Referenser

 1. American Psychological Association. (2012). The Impact of Stress. Stress in America, 2012, 13-15.
 1. American Psychological Association. Stress effects on the body. Psychology Help Center. Hämtad 15 juni 2016.
 1. Försäkringskassan. (2015, 1 april). Stress vanligaste orsaken till sjukskrivning. Hämtad 15 juni 2016.
 1. Kåver, A. (2007). Att leva ett liv, inte vinna ett krig: Om acceptans. Stockholm: Natur och kultur.
 2. The Mental Health Foundation. (2010). The Mindfulness Report. Hämtad 15 juni 2016.
 3. Goldin, P.R, & Gross, J.J. (2010). Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) on Emotion Regulation in Social Anxiety Disorder. Emotion, 10;83-91.
 1. Hölzel, B.K et al. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Neuroimaging, 191;36-43.

  Vill du ha mer info?

  Meny