English version

Följande text beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter, första stycket avser dig som användare av våra tjänster, och andra stycket avser dig som användare av vår webb, exempelvis när du kontaktar oss.

Information avseende Twitch behandling av dina personuppgifter som användare av tjänster

Twitch behandlar personuppgifter avseende dig som användare av Twitch tjänster för att kunna tillhandahålla och administrera tjänsterna. De uppgifter vi behandlar beror på vilken/vilka tjänster du som användare nyttjar enligt nedan.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Twitch Health Capital, org. nr. 556599-8001, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor avseende vår behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta oss via e-mail på info@twitch.se.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur de samlas in

 • Gemensamt i samtliga tjänster: Namn, e-mailadress, arbetsgivare, inloggningsuppgifter.
 • Bokningstjänsten: Information om bokade tider för t.ex. massage eller naprapat.
 • Digital livsstilsprofil: Uppgifter som frivilligt lämnas av dig i den digitala livsstilsprofilen såsom telefonnummer, adress och svar i hälsoenkät avseende bl.a. beteende och upplevd hälsa;
 • Hälsoutmaningar: Träningsformer och andra hälsosamma beteenden som registreras i hälsoutmaning;
 • Fysiologiska tester och provtagning: Personnummer, kondition, midjemått, kroppssammansättning, resultat av blodtester samt ev. övriga uppgifter som krävs för korrekt journalföring.

Om du inte själv lämnat dina personuppgifter till Twitch, har dessa inkommit till oss från din arbetsgivare. Sådana personuppgifter omfattar i sådana fall namn, e-postadress och arbetsgivare.

Det här använder vi dina personuppgifter till

Twitch behandlar dina personuppgifter endast för de syften som anges nedan.

Syfte med behandlingen Legal grund för behandlingen
Att tillhandahålla och administrera ditt användarkonto och hälsoutmaningar du väljer att delta i. Nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig.
Att tillhandahålla och administrera den digitala livsstilsprofil du beställt. Nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig.

 

Den digitala livsstilsprofilen kan innebära att särskilda kategorier personuppgifter rörande hälsa behandlas av Twitch. Sådan behandling baseras på samtycke från dig. Utan samtycke från dig kommer vi inte att kunna behandla dina hälsouppgifter.

Att tillhandahålla och administrera fysiologiska tester och provtagning. Nödvändigt för att uppfylla rättsliga förpliktelser som åvilar Twitch, såsom patientdatalagen.
Att tillhandahålla och administrera bokningar av tider för t.ex. massage eller naprapat. Nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig.
Att hantera förfrågningar som du ställer till vår kundtjänst/support. Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att kunder/kandidater/intressenter kan kommunicera med oss.
Att utföra marknadsanalyser, systemtester, affärs- och metodutveckling. Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att tjänsterna och våra system möter kandidaternas och våra kunders behov över tid.
Att tillhandahålla direktmarknadsföring och erbjudanden från Twitch. Nödvändigt för vårt berättigade intresse att upplysa om vår verksamhet och tillgängliga och/eller nya tjänster.

Du kan alltid avsäga dig direktreklam och erbjudanden från oss, se nedan under dina rättigheter.

 

Vem vi delar med oss av dina personuppgifter till

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till underleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. leverantörer av drift av våra system. Twitch är fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter underleverantör utför på vårt uppdrag och underleverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger. Delning av personuppgifter till underleverantör sker för att vi ska kunna tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till dig.

När vi delar med oss av personuppgifter enligt ovan kan personuppgifter överföras till bolag såväl inom som utom EES. All sådan överföring är baserad på gällande lag och om behandlingen görs utanför EES kommer vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. EU-kommissionens modellklausuler för sådan överföring, eller att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå.

Avseende bokningstjänsten kommer vi att dela dina bokningar med den part som tiden bokas hos. Vi kan även lämna uppgifter om bokningar och personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig för att uppfylla krav i tjänsteavtal. Om vi lämnar dina personuppgifter till sådan part är denne självständigt personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter efter sådant mottagande från oss, denna delning kan syfta till men inte uteslutande vara för underlag till fakturering eller löneavdrag till din arbetsgivare.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge vi har ett avtal med din arbetsgivare om våra tjänster. Vi kommer därefter att radera personuppgifterna inom 12 månader förutsatt att vi inte är förpliktigade att fortsätta behandlingen. Exempelvis ska patientjournaler bevaras i 10 år.

I vissa fall, då dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in, raderas de tidigare, t.ex. efter avslutad hälsoutmaning. Om du upphör din anställning hos den arbetsgivare som har avtal avseende tjänsterna med Twitch, eller vill upphöra nyttja tjänsterna av annat skäl, ska du höra av dig till oss på e-mailadressen under kontaktuppgifter ovan och ange att dina personuppgifter bör raderas.

Appar från tredje part

Vänligen notera att denna information endast gäller behandling av personuppgifter som vi ansvarar för. Vi kan komma att rekommendera vissa appar från tredje part till dig, t.ex. i samband med utfallet av din digitala livsstilsprofil. Sådana appar kontrolleras inte av oss och vi ansvarar inte för tredje partens eventuella behandling av dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du kontrollerar relevant tredje parts information om sin personuppgiftsbehandling för ytterligare information.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
 • Rätt till radering – Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till begränsning – Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig i en intresseavvägning, om du inte anser att Twitch har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Rätten att invända gäller också behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller vill nyttja dina rättigheter, kontakta oss på info@twitch.se. Du har även rätt att inge klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till den svenska tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Information avseende Twitch behandling av dina personuppgifter som användare av webb

I samband med att du besöker och använder tjänster på twitchhealth.se. kommer vi att behandla personuppgifter om dig. I denna information kan du läsa om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har avseende vår behandling.

Twitch Health Capital AB, org. nr. 556599-8001, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Twitch tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar personuppgifter när (i) du registrerar dig för vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, (ii) du gör en öppen ansökan om jobb hos oss via vår hemsida, (iii) du ber om kontakt med oss/ställer frågor i kontaktformulär (iv) vi bjuder in dig till events och träffar, eller (v) du är kontaktperson hos våra kunder eller leverantörer. Sådana personuppgifter utgörs av de uppgifter du tillhandahåller i samband med tjänsterna, såsom namn, e-post-adress, telefonnummer och eventuellt annan information som du frivilligt lämnar till oss (som t.ex. uppgifter i CV om du söker jobb hos oss).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de syften och enligt de legala grunder som anges nedan. Hur länge vi behandlar dina personuppgifter för respektive syfte framgår av kolumnen längst till höger.

Syfte med behandlingen Legal grund Lagringsperiod
Nyhetsbrev. Administrera och tillhandahålla prenumerations-tjänsten av nyhetsbrev. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal, dvs. tillhandahålla nyhetsbreven enligt din begäran. Om du avregistrerar dig för prenumerationstjänsten slutar vi behandla dina personuppgifter för detta syfte. Avanmälan från prenumerationstjänsten kan göras i de e-mails som vi skickar.

Vi kommer också att radera dina personuppgifter om det inte finns annan laglig grund för att behålla dem (t.ex. för de syften som krävs om du är användare av Twitch tjänster).

Arbetssökande. Bedöma din ansökan och kontakta dig vid intressanta jobbmöjligheter hos oss. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal, dvs. bedöma din ansökan enligt din begäran. Vi raderar dina personuppgifter 24 månader efter att du inkommit med din ansökan.
Kontaktformulär. Att ta kontakt med dig och besvara de frågor du har. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse att vi kan ta kontakt med dig enligt din begäran. Vi raderar dina personuppgifter när vi har kontaktat dig och administrerat färdigt din förfrågan.
Events och träffar. Ta kontakt med dig genom att bjuda in dig till relevanta events. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att hålla events och träffar och bjuda in relevanta personer. Om du avsäger dig inbjudningar från oss slutar vi behandla dina personuppgifter för detta syfte. Avanmälan kan göras i de e-mails som vi skickar.

Vi kommer också att radera dina personuppgifter om det inte finns annan laglig grund för att behålla dem (t.ex. för de syften som krävs om du är användare av Twitch tjänster).

Kontaktpersoner. Administrera och genomföra samarbetet och avtalet med kunden eller leverantören. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att fullgöra vårt avtal med kunden eller leverantören. Vi raderar dina personuppgifter när samarbetet med kunden eller leverantören är avslutat.

Om vi får kännedom om att uppgifterna inte längre är relevanta för ändamålet eller på begäran av dig, kommer behandlingen att upphöra tidigare.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

För att uppfylla de syften vi redogjort för ovan kan vi behöva dela med oss av dina personuppgifter till våra leverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. leverantörer av drift och support av våra system. Vi är fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som våra leverantörer utför på vårt uppdrag och leverantörerna får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger.

När vi använder leverantörer kan det innebära att dina personuppgifter överförs till länder utanför EES (dvs. tredje land). All sådan överföring sker i överenstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket innebär att om EU-kommissionen inte beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå, baseras överföringen på EU-kommissionens modellklausuler.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
 • Rätt till radering – Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till begränsning – Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om vi behandlar dem baserat på en intresseavvägning eller för direkt marknadsföring.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller vill nyttja dina rättigheter, kontakta oss på info@twitch.se. Du har även rätt att inge klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till den svenska tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Meny