2020 – Ett genombrottsår för digitala hälsoprogram på företag!

Halvvägs in i 2021 har vi fått distans till och hunnit reflektera över 2020. Vi delar här en summering av året.

Tillsammans skapar vi energi och välbefinnande för individ, företag och samhälle. Aldrig tidigare har Twitch uppdrag varit viktigare, mer meningsfullt och tydligare i rampljuset än nu!

När pandemin inträffade förlorade individen sina rutiner och företagen sin gemenskap. Vi riskerar nu att bägaren rinner över och att både individ och företag förlorar det som är mest värdefullt, nämligen energin. Utan den minskar konkurrenskraft, innovationsförmåga och kraft att hantera svårigheter. Vi behöver vända det här och öka energin i företagen!

Under pandemin klättrade hälsofrågorna högt upp på i princip varje mötesagenda och kraven på företagen att ta hand om medarbetarnas hälsa och bevara gemenskap ökade. Världen flyttade online och begrepp som ”work from anywhere” myntades. När arbetet utförs på distans så behöver hälsoarbetet följa med. En ny proaktiv standard för hälsoarbete behöver sättas för att skapa energi hos individ, företag och i samhället.

Twitch inledde året rekordstarkt med en omsättning som under Q1 var 37% högre 2020 än motsvarande period 2019. Våra koncept Twitch Digital och Twitch at Work med kunder som NCC, Afa Försäkring och Handelsbanken rullade in på helår och vår årsprognos pekade på en säkrad omsättning om >20 mkr med god lönsamhet.

I mitten av mars gick vi på grund av pandemin från rekordhöga nivåer i vår fysiska leverans till nära noll inom loppet av några dagar pga att våra kunder valde att stänga sina kontor.

Vi tvingades till snabba och kraftfulla åtgärder för att säkra verksamheten och kassaflödet. I retrospektiv kan vi konstatera att de beslut vi fattat fått en lyckosam utgång.

Stark balansräkning och starka kund- samt medarbetarrelationer

Vi kan konstatera att vårt agerande sedan många år varit avgörande för hur 2020 kunnat hanteras. Bland annat märks detta i ett genom åren starkt ledarskap och därigenom uppbyggt förtroende hos medarbetarna, kloka beslut kring företagets ekonomi vilket skapat en stark balansräkning och solida kundrelationer. Med enstaka undantag stod våra kunder med oss och sina medarbetare under pandemin, en kris där våra kunder visat att de tar ansvar inte bara för det egna företaget utan även för sina medarbetare och långsiktiga samarbetspartners.

Ett annat historiskt viktigt beslut var när vi valde att utveckla digitala hälsotjänster. Redan 2007 gjorde vi vårt första forskningsprojekt inom e-hälsa och har i mer än 10 år levererat digitala hälsoprogram. Detta gjorde att vi, när pandemin inträffade, var väl rustade att erbjuda våra kunder digitala hälsoprogram för att stärka medarbetarnas mentala, fysiska och sociala hälsa. Våra investeringar inom digital hälsa fick under året i och med ökade volymer utväxling och trots betydligt lägre omsättning än prognostiserat landade vi ett starkt resultat.

Utveckling – digitala hälsoinsatser blir en hygienfaktor

I en omvärld som förändras snabbt är utveckling essentiell. För Twitch är utvecklingen också en källa till företagets energin och välbefinnande. Vi tilltalas av att utmana jämvikt och hitta förfinade lösningar på de utmaningar vi och våra kunder ställs inför.

I takt med ökad efterfrågan och leverans av digitala hälsoprogram ökade vi utvecklingstakten inom detta område. Bland annat inredde vi en filmstudio, rekryterade en digital content producer och satte samman ett dedikerat digitalt team.

Tillsammans med våra kunder utvecklade vi och lanserade koncepten Twitch Wellbeing 2.0 och Twitch on Demand. Vi har även under året fått förtroendet att digitalisera delar av forskningsstudien ”Fit for life” som Twitch utför på uppdrag från Karolinska Institutet. I våra digitala koncept har vi under året tagit viktiga steg mot en allt mer datadriven utveckling.

 Händelser under året

Några av årets väsentliga händelser:

 • Twitch öppnar med 37% omsättningsökning jan-mars.
 • Pandemin inträffar och majoriteten av Twitch kunder stänger sina kontor.
 • Twitch kunder väljer att stå kvar i samarbetet med Twitch och värna sina medarbetares hälsa.
 • Kassaflöde och verksamhet säkras framför allt genom starka kundrelationer, hårt arbete i teamet, historiskt ansvarsfull hantering av företagets ekonomi och korttidsarbete.
 • Twitch Wellbeing 2.0 och Twitch on Demand lanseras och mottas positivt.
 • Ca 90% av leveransen och därmed omsättningen kommer från digitala hälsoinsatser.
 • Ökade leveransvolymer inom befintliga digitala tjänster ger god lönsamhet.
 • Lyckosamma satsningar inom marknad medför ökad efterfrågan vilket leder till att Twitch under hösten skriver ett flertal avtal med kunder i olika branscher.

Efter räkenskapsårets slut

Vi kan glädjande nog konstatera att antalet inkommande förfrågningar jan-mars under 2021 är 4 ggr fler än 2020. Notera att pandemin inte drabbade Sverige nämnvärt förrän mars 2020. Twitch fortsätter att bli inbjudna som experter inom företagshälsa i olika sammanhang. Flera av våra kunder har vunnit utmärkelser som attraktiva och hälsofrämjande arbetsgivare.

Våra befintliga kunder har gett oss fortsatt förtroende och vi har skrivit avtal med nya kunder som Advokatfirman Delphi, Proact IT, LF Bergslagen, Vinnova med flera.

Vi är fast beslutna att skapa energi och välbefinnande för individ, företag och samhälle. För att göra det är vi övertygade om att lösningen är proaktiv och leveransen såväl fysisk på plats hos företag och digital med tillgänglighet var som helst när som helst. Det betyder att vi förbereder oss för att starkare än någonsin starta upp vår fysiska leverans. Glädjande nog har efterfrågan på vårt koncept Twitch at Work ökat under våren 2021 och vi räknar med att teckna nya samarbeten med en möjlig start hösten 2021. När denna leverans startar fortsätter vi att utveckla vårt arbetssätt i autonoma kundteam.

Stark position inför 2021

21 år efter Twitch Health grundades är det inte längre en fråga att satsa på medarbetarnas hälsa och inte heller varför. Frågan är nu hur man ska göra för att erbjuda en lösning som är anpassad till arbetslivet idag och imorgon. Samtidigt som vi utvecklar i snabb takt ser vi att vår position på marknaden är stark och vår energi kraftfull. Det finns enorm potential att frigöra hos företag vilket sammantaget gör att vi ser optimistiskt på framtiden.

Tillsammans skapar vi energi och välbefinnande för individ, företag och samhälle! 

Om Twitch, vårt uppdrag, mission och drivkrafter

Twitch Health Capital AB, (556599-8001) skapar energi och välbefinnande för individ, företag och samhälle. Med 21 år i samarbete med hundratals kunder som Spotify, Karolinska Institutet och Länsförsäkringar vet vi att medarbetarnas energi är en av företagets allra viktigaste tillgångar. Den är en kritisk faktor som skyddar företaget mot hot och stärker organisationens konkurrenskraft.

Vi använder våra samlade lärdomar om framgångsrikt hälsoarbete från forskning och kundcases för att hjälpa företag att skapa ett proaktivt hälsoarbete. Med vår helhetssyn på hälsa; mental, fysisk och social hjälper vi företag att nå varaktiga resultat. Genom engagerande hälsoprogram som utförs fysiskt på plats hos företaget eller genom digitala verktyg når vi fram och påverkar alla i organisationen, även de som behöver det mest.

Vi erbjuder tre koncept; Twitch Wellbeing 2.0, Twitch on Demand och Twitch at Work. Våra koncept ger effekt för både företag och medarbetare. Vi ökar produktivitet, stärker arbetsgivarvarumärket, ökar välbefinnande och möjliggör hälsosamma val i vardagen. Twitch sätter en ny standard för hälsoarbete på företag, vi sätter energin i rörelse!

  Vill du ha mer info?

  Meny