3 vanliga misstag i hälsoarbetet

Många företag vill jobba med hälsa. Tyvärr uteblir ofta resultatet trots både god vilja och ambitioner. Här är tre vanliga misstag som du ska undvika om du vill ha verkliga effekter:

1. Hälsoarbetet saknar tydliga, relevanta och väl förankrade mål

Många företag har någon form av fint formulerade mål i en arbetsmiljöpolicy eller annat dokument. Tyvärr saknas ofta koppling till verksamhetens mål och ännu oftare är målet inte känt i organisationen. Rätt beteenden för att nå målet kan därför omöjligen efterlevas och målet kan pga av detta inte uppnås.

2. Hälsoarbetet är aktivitetsdrivet

Plan, struktur och systematik för hälsoarbetet saknas (1). Som en chef beskrev det kan många hälsosatsningar beskrivas som ”random acts of wellness” snarare än strukturerade hälsoprogram. Många företag bedriver en rad aktiviteter utan koppling till varandra och får därför inte ut samma effekt som om aktiviteterna hade prioriterats utifrån behov och systematiserats. Bland klassiska misstag här finns isolerade hälsoundersökningar för 100-tusentals kronor utan efterföljande insats eller att skicka medarbetarna ”på kurs” utan att nyttja kunskapen i verksamheten.

3. Smal definition av hälsa

Satsning på löparcoach, friskvårdsbidrag eller sponsring av motionslopp i förhoppning att detta ska lösa ett företags hälsoutmaningar är förstås att hoppas för mycket men detta förekommer inte alltför sällan. En del av förklaringen till detta handlar om brist på kunskap, t ex att det inte finns kännedom om vilka alternativa arbetssätt, aktörer eller insatser som finns på marknaden.

Lösningen

Lösningen är förstås inte one size fits all men inkluderar ofta framgångsfaktorer som att ta fram och implementera en hälsoplan, engagera och utbilda ledning/chefer och rikta utbudet mot företagets behov där insatser för mentala och sociala delar av hälsan ofta behöver adderas till det fysiska. Säkerställ att er partner för företagshälsovård eller företagshälsa har denna expertis.

Vill du undvika misstagen och veta mer om lösningen? Kontakta oss för fri rådgivning.

    Vill du ha mer info?

    Meny