Influensavaccin för friska vuxna – kostnadseffektivt eller inte?

Årets spridning av influensa har dragit igång för fullt de senaste veckorna vilket rapporterats flitigt i nyhetsmedier. Frågan är om det kan vara meningsfullt att även influensavaccinera friska vuxna? Minskar det antal sjukdagar och kan det vara kostnadseffektivt för ett företag att influensavaccinera sin personal? 

Influensasjukdomar har en stor årlig spridning över hela världen. Dödligheten i sjukdomen och dess följdsjukdomar (t.ex. lunginflammation) är stor, framförallt i riskgrupper som äldre. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför vaccination mot influensa av äldre (över 65 år) och kroniskt sjuka [1]. Det finns inga rekommendationer om vaccin mot influensa i övrig befolkning. Däremot förekommer vaccinationer i befolkningen mot särskilda stammar av influensa vid större pandemier likt den mot svininfluensan 2012. Man räknar med att cirka 5 procent av befolkningen i Sverige drabbas av influensa årligen där spridningen vanligtvis sker under perioden november till mars. Detta ses tydligt i bilden nedan som visar antal laboratoriebekräftade fall av influensa sen fem år tillbaka. [2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smittskyddsinstitutet har gjort hälsoekonomiska beräkningar och har belägg för att det är kostnadseffektivt att vaccinera riskgrupper även under ”normala” influensaår. De mediciniska riskgrupperna är patienter med metabola sjukdomar, hjärt- eller lungsjukdom, patienter med nedsatt immunförsvar samt personer över 65år. Risken att dö för dessa patientgrupper beräknas minska med upp till 70 procent om de vaccineras.

Ett normalt influensavaccin beräknas ha en skyddseffekt på 80 procent, dvs. man skyddar 4 personer från sjukdom om man vaccinerar 100st. Räknat på att 5 procent insjuknar årligen i influensa behöver man vaccinera sig 20 gånger för att skydda sig mot ett influensainsjuknande.

 

Influensavaccination av vuxna i arbetsför ålder

Många arbetsgivare väljer idag att massvaccinera sina anställda mot influensa i tron att det ska minska sjukfrånvaron och därmed vara kostnadseffektivt för företaget. Frågan är om det verkligen gör det?

I en stor genomgång av forskning gjord av Cochrane minskar antalet insjuknanden i influensa med 70 procent efter vaccination av friska personer 14-60 år gamla. Rapporten fann dock att influensavaccination endast reducerade frånvaro från arbetet med 0.16 dagar per år [3].

Ledande forskare inom området är inte helt överens om det finns någon ekonomisk nytta av att influnsavaccinera den friska normalbefolkningen i arbetsför ålder. Då man tar hänsyn till direkta och indirekta kostnader för sjukdom (s.k. cost-benefit analyser) har influensavaccination visat sig vara kostnadseffektivt för friska arbetande vuxna [4-6].

Däremot finns det bevis från randomiserade studier (s.k. ”gold-standard” inom forskning) att arbetande vuxna under 65 år kan reducera influensasymptom, sjukdagar och läkarbesök vid influensavaccination, men att vaccinationen ändå inte ses som kostnadseffektiv [6]. Analyserna från denna studie visar att de år då vaccinet har sämre skyddseffekt är de år då den ekonomiska nyttan av influensavaccination är låg.

Ytterligare en intressant studie från Sverige år 2003 undersökte effekten av influensavaccination hos anställda vid offentlig förvaltning (Previa City). I studien vaccinerades 273 friska arbetande vuxna mot influensa och som referensgrupp användes lika många personer som inte vaccinerats från samma företag. Man undersökte effekter av vaccination på sjukdagar totalt, antal sjukdagar med influensa, sjukskrivning, uttag av semester/annan ledighet, sjuknärvaro eller hemarbete pga. influensa. Resultatet visade ingen signifikant skillnad i antalet sjukdagar (eller något annat utfall) för de vaccinerade jämfört med de som inte vaccinerats. De vaccinerade hade till och med större andel sjukdagar i influensa jämfört med de som inte vaccinerats [8]. Det bör dock påpekas att de som vaccinerats i större utsträckning utnyttjade möjligheten till hemarbete och sjuknärvaro jämfört med de som inte vaccinerats. För ett mer tillförlitligt resultat skulle studien ha behövt pågå över flera år (för att minska influensen av vaccinets effektivitet just det året) och deltagarna skulle ha lottats till vaccination eller inte, dvs. inte få välja att vaccinerats eller inte som i detta fall.

 

Sammanfattning

De vetenskapliga bevisen för att det finns en ekonomisk nytta för företag att vaccinera sina anställda mot influensa är svag. För att i framtiden kunna dra säkrare slutsatser av den ekonomiska nyttan av vaccination hos arbetande personer under 65 år krävs randomiserade studier som pågår över flera säsonger.

Sen är frågan om nyttan av vaccination på populationsnivå kan överföras till individnivå? Det kan finnas individuella faktorer som möjlighet till hemarbete mm. vilket gör det vanskligt att generalisera ekonomisk nytta av influensavaccination från populationsnivå till individnivå.

Daniel Berglind, PhD

 

Referenser

 1. HSLF-FS 2015:2 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot influensa. Stockholm: Folkhälsomyndigheten
 2. Folkhälsomyndigheten (2016). Influensarapport. Tillgänglighet: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/influensa-veckorapporter/aktuell-influensarapport/. [2016-02-12]
 3. Demicheli, V., et al., Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database Syst Rev, 2004(3): p. CD001269.
 4. Lee, P.Y., et al., Economic analysis of influenza vaccination and antiviral treatment for healthy working adults. Ann Intern Med, 2002. 137(4): p. 225-31.
 5. Nichol, K.L., Cost-benefit analysis of a strategy to vaccinate healthy working adults against influenza. Arch Intern Med, 2001. 161(5): p. 749-59.
 6. Nichol, K.L., K.P. Mallon, and P.M. Mendelman, Cost benefit of influenza vaccination in healthy, working adults: an economic analysis based on the results of a clinical trial of trivalent live attenuated influenza virus vaccine. Vaccine, 2003. 21(17-18): p. 2207-17.
 7. Bridges, C.B., et al., Effectiveness and cost-benefit of influenza vaccination of healthy working adults: A randomized controlled trial. JAMA, 2000. 284(13): p. 1655-63.
 8. Ahlberg, G. (2004). Utvärdering av effekten av influensavaccination hos friska i arbetsför ålder. Stockholm: AB Previa

  Vill du ha mer info?

  Meny