Offentlig upphandling inom hälsa – en genomgång

Offentlig upphandling av tjänster och produkter omsätter över 600 miljarder kronor årligen av den offentliga sektorn (ref 1) Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten övervakar och rådgör kring bestämmelserna inom offentlig upphandling. Systemet och lagstiftningen syftar till att:

 • främja kostnadseffektivt användande av skattemedel
 • främja fri rörlighet inom EU
 • undanröja ageranden som begränsar konkurrens
 • underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
 • se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner. (ref 1)

Med ovan utgångspunkt kan man föra ett resonemang kring hur man ska maximera effekten när man upphandlar just hälsotjänster. Sveriges kommuner och landsting (SKL) tog fram faktaskriften ”Råd vid upphandling och samarbete med företagshälsovård” (ref 2). En vanligt förekommande upphandling inom hälsa är just företagshälsovård, branschen omsatte ca 4 miljarder kronor under 2014 (ref 3), hur mycket av denna omsättning som kommer från offentlig upphandling är svår att utläsa, men genom offentliga uppgifter kan man genom att sondera bland 3 större aktörerna inom företagshälsovård utläsa följande:

Aktör Procentuellt affärsvärde Affärsvärde I omsättning
Previa 35% 344 375 tkr
Feelgood 33% 190 493 tkr
Avonova 21% 140 238 tkr

(Ref 4)

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten tog 2016 fram rapporten ”Statistik om offentlig upphandling 2016” (ref 5) inom hälsosektorn finns flera intressant fakta att nämna.

Bland annat ska nämnas att annonseringen av offentlig upphandling (ospecifik bransch) är vanligare första halvåret på ett kalenderår, det är också Stockholm län som annonserar flest upphandlingar, och trafikverket står för flest annonseringen inom offentlig sektor med god marginal. Upphandlingar med utvärdering enligt lägst pris, är vanligare än ekonomiskt mest fördelaktigt sedan ett trendbrott 2013.

Hälsa och sjukvård står för 5% av upphandlingarna, det genomsnittliga antal anbudslämnare inom sektorn är näst högst med 6,9 st anbudsgivare per upphandling. Då ska man ha med sig att sektorn är väldigt stor, bland stora ramavtal kan endast ett fåtal aktörer lämna anbud då kravställningen är specificerad på bland annat fysisk täckning (kliniker ex).

Vi kan med denna korta faktasammanfattning konkludera att området är relativt omfattande, och det finns en social och samfällig vinst i att rätt produkt/tjänst köps in genom skattemedel. Effekten av upphandlade tjänster är svårare att genomlysa då tillfredställande fakta saknas. Vi kan dock konstatera att ohälsotalen ökar (ref 6) men korrelationen är inte utredd.

Hur kan man då göra annorlunda?

Om man utgår från att upphandlingar inom hälsa avser ramavtal med en leverantör inom sektor; hälsa eller företagshälsovård, så kan vi lyfta ett exempel på hur ett välkänt rikstäckande företag inom offentlig sektor tänkte annorlunda. Man valde att dela in sektorn företagshälsovård inom mindre sektorer/områden, man utgick från specificeringsprincipen där man drog slutsatsen att effekten blir bättre av upphandlad tjänst, om man upphandlar en expert inom respektive sektor. Man specificerade sektorerna inom förebyggande hälsa, reaktiv hälsa (ex rehabilitering), drog-alkoholmissbruk etc. Anbudsgivarna gavs sedan möjlighet att lämna anbud inom ett eller flera anbudsområden. Genom detta uppnådde man även fler anbud än tidigare upphandlingar, eftersom ”mindre” specificerade aktörer gavs möjlighet att deltaga.

Twitch Health intervjuade 2012 (ref 7) dåvarande socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons statssekreterare på regeringskansliet och talade om de förändrade reglerna kring stöd åt företagshälsovården. I diskussionen visades ett stort intresse för ovan princip att upphandla på och man visade en vilja att öppna upp offentliga upphandlingar åt den principen att mindre specialiserade företag ges möjlighet att lämna anbud inom sin specificering.

Slutsatser:

 • Upphandling inom hälsa är ett stort område med flera specificerade områden
 • Sektorn växer
 • En indelning inom sektorn med specificering kan bidra till bättre effekt, men framförallt större urval av leverantörer
 • Utgå från effektperspektivet då utgångspunkten i en offentlig upphandling är maximerad effekt per skattepeng
 • Ett upphandlingsunderlag är ett krav-underlag, ställ krav efter den effekt och målsättning organisationen vill uppnå

Marcus Lager

Vice vd och partner

+46736250365

 

Ref 1 http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/

Ref 2 https://skl.se/download/18.2625f9e6145ac763d07632d7/1400078839367/Rad-vid-upphandling-av-foretagshalsovard.pdf

Ref 3 http://www.foretagshalsor.se/branschinfo/branschfakta

Ref 4 http://www.allabolag.se/offentligavarden

Ref 5 http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2016-10.pdf

Ref 6 https://www.forsakringskassan.se/statistik/statistik_och_analys2/Sjuk/ohalsomatt

Ref 7 http://www.twitch.se/nyheter/twitch-och-regeringskansliet-i-diskussion-om-foretagshalsa

 

 

 

 

  Vill du ha mer info?

  Meny