Planera för hälsa

De flesta av oss vet att det är bra att röra på sig, äta balanserat och leva ett allmänt sunt liv. Ändå är det svårt för många att åstadkomma förändring. De två forskarna Prochaska och Diclimente har intresserat sig för vad som påverkar människor som försöker ändra sitt livsstilsbeteende. Deras forskning har resulterat i en beteendeförändringsmodell kallad den transteoretiska modellen. Enligt den transteoretiska modellen går framgångsrika förändrare igenom fem stadium:

1. Förnekelse
2. 
Begrundande
3. 
Förberedelse
4. 
Handling
5. 
Aktivitet

I varje stadium använder förändraren olika strategier för att ta sig vidare i förändringsprocessen och för att slutligen uppnå en ihållande förändring. Vi kommer här att beröra stadium 1-3, vilka utgör grunden för senare stadiums aktiva handlande för ett förändrat beteende.

I det första stadiet förnekelsestadiet kan man befinna sig under mycket lång tid, till och med hela livet. När man pratar om behovet av förändring med en person i förnekelsestadiet reagerar hen ofta med att skämta bort eller undvika ämnet. Personen är inte medveten om eller förnekar behovet av att tänka på sin hälsa och kan då behöva stöd i att uppmärksamma och belysa konsekvenser av det nuvarande beteendet. När insikt väcks och personen blir medveten om förändringsbehovet går hen in i begrundandestadiet

Begrundandestadiet, stadium två, är en fas präglad av ambivalens inför förändringen. Osäkerheten är stor och fördelar och nackdelar med den nuvarande situationen vägs mot varandra. För att komma vidare ur begrundandestadiet kan besvarandet av frågorna nedan vara till hjälp:

1. Vad är fördelar/nackdelar med nuvarande situation respektive fördelar/nackdelar med förändring och en ny situation?
2. Vilka eventuella hinder kan finnas för förändring och vilka är möjligheterna?
3. Vilka små steg finns för att pröva förändring?

När fördelarna med förändring väger tyngre än utsikten av den nuvarande situationen går hen in i förberedelsestadiet. Det kan då låta såhär ”På grund av ryggsmärtan ser jag inte några andra alternativ än att börja styrketräna trots att jag inte tycker det är så kul.” I förberedelsestadiet är beredskapen för förändring hög och fokus ligger på praktiska metoder. I detta stadie är den praktiska planen mycket viktig. För att säkerställa att planen för förändring är tydlig och realistisk kan man utgå ifrån en SMART-plan:

S – Specifikt, Vad är det du vill uppnå?

M – Mätbart, Hur kan du följa upp att du utvecklas och når framgång?

A – Attraktivt, Är ditt mål lockande och drivande?

R – Realistiskt, Är ditt mål och din ambitionsnivå realistisk?

T – Tidsbestämd, När sätter du igång, när ska du följa upp och när ska målet vara uppnått?

När väl planen är satt är det dags att sätta igång och träna på beteendet, att börja handla. Förändring tar tid så det behövs tålamod, både tidsmässigt och när man ibland inte lyckas hålla sin plan. Riktig förändring kräver fortsatt hängivenhet över lång tid, tills dess att förändringen inte längre är en förändring utan har blivit en norm.

Källor och vidare läsning

Holm Ivarsson B, Prescott P. FYSS (2008). Motiverande samtal om fysisk aktivitet. Hämtad 1 augusti 2016.

Evers KE, Prochaska JO, Johnson JO, Johnson JL, Mauriello LM, Paudala JA, Proschaska JM. (2006). A randomized clinical trial of a population- and transtheoretical model-based stress-management intervention. Health Psychol; 521-9. 

    Vill du ha mer info?

    Meny