Tips för chefen: våga prata om hälsa

Vi tycker att det är självklart att frågor om hälsa hör hemma i utvecklingssamtalet. Men vissa chefer behöver träna på att våga och kunna prata om hälsa. Här är tipsen som hjälper dig att komma igång. Kom ihåg att hälsa i grunden handlar om omtanke.

Att prata om någon annans hälsa kan kännas väldigt privat. Men egentligen borde det vara självklart att ta upp hälsa på ett utvecklingssamtal. Välmående är ju en viktig byggsten för att en medarbetare ska kunna prestera och utvecklas på jobbet.

Här menar vi med hälsa fysisk hälsa (att vara fri från smärta och ha tillräcklig ork), psykisk hälsa (att känna sig mentalt utvilad och känna lagom belastning) och social hälsa (att känna samhörighet och stöd).

Se det som en möjlighet

Utvecklingssamtalet är en möjlighet för chefen att utveckla individerna i sitt team, men också en möjlighet för medarbetaren att bidra med reflektioner och ge feedback på sin egen prestation och om tillståndet i organisationen eller gruppen.

Människor – den viktigaste resursen

En organisation består av resurser (människor, tid, pengar, material). I de flesta fall står människorna för den största delen av resurserna och den största delen av resultatet. Samtidigt är personalen en starkt kostnadsbärande faktor. Om prestationen inom verksamheten går ner av olika anledningar kommer självklart kostnaden i förhållande vad som presteras att bli större. (1).

I de flesta fall är personlig utveckling en viktig målsättning med utvecklingssamtalet. Missar man att se hälsans roll för beteenden och beteendeförändringar så missar man hela fundamentet kring den personliga utvecklingen.

Från fysiologi till självförverkligande

Abraham H. Maslows erkända behovstrappa (2) visar att de mänskliga grundläggande behoven är fysiologi, trygghet, gemenskap och självkänsla, i just den ordningen. Högst upp i trappan finns självförverkligande. Men om man fokuserar på självförverkligande utan att basbehoven tillgodoses så saknas viktiga grunder för att nå prestation.

Det är därför viktigt att chefen både vågar lyfta frågan om individens hälsa och sedan tar tag i de frågeställningar som dyker upp. En personlig utvecklingsplan kopplad till hälsa är minst lika avgörande som den kompetensmässiga utvecklingen.

Det handlar om omtanke

Hälsa kan vara ett känsligt ämne. Men det betyder inte att man ska ducka för hälsofrågor, snarare att man ska prioritera dem, självklart med stor lyhördhet och respekt för individen. Det underlättar om chefen är väl införstådd i den stödapparat som finns i organisationen både i reaktiv (t ex företagshälsovård, sjukvårdsförsäkring) och proaktiv riktning (hälsocoaching, hälso- och friskvårdssatsningar) samt att en handlingsplan är tydlig och att alla är medvetna om att sådana finns.

Många ber oss om hjälp med vilka frågor man som chef kan ställa, innan man riskerar att kliva in för mycket på den personliga integriteten.

Ett svar är att konsekvensen av dålig hälsa belastar både individen och företaget. Dessutom är arbetsplatsen en social arena där möjligheten att fånga upp tecken på ohälsa är för stor för att förbises. Frågor om hälsa handlar i grunden om omtanke. Att avstå från att hantera en medarbetare som inte mår bra leder till fortsatt lidande för individen och risken att hen inte kan nå sin fulla potential på arbetet och i livet.

Hur gör man praktiskt?

Tänk på att kommunicera med medarbetaren snarare än att informera. Ställ frågor och visa att du är intresserad av svaren. Utvecklingssamtalet är medarbetarens tid och det är viktigt att chefen avsätter både tid och energi för det. Låt telefon och dator vara avstängda under samtalet så att kommunikationen blir störningsfri.

Att utgå från ett samtalsmanus kan hjälpa er att få samtalet att röra sig i rätt riktning. Dessutom skapar det en struktur och en bortre gräns för antal punkter som ska avhandlas.

Utvecklingssamtalet förs normalt årsvis och kan med fördel delas in i ett backspegel-perspektiv (tid bakåt) och ett framrutan-perspektiv (framtiden). En av utmaningarna i samtalet är att disponera tiden rätt och inte fastna. Chefen behöver leda samtalet så att de olika delarna hinns med.

En modell som kan vara till hjälp är ”hälsokorset”, som visar samspelet mellan den upplevda hälsan och den kroppsliga hälsan hos en person (4). Genom en självskattning får medarbetaren placera sig inom korset medan chefen använder öppna frågor (hur då … berätta mer …) för ett samtal om utmaningar och målsättning. Enligt en klassisk definition omfattar hälsa fysiska, mentala och sociala aspekter. Därför rekommenderar vi att alla tre perspektiv fångas i samtalet.

  • Fysisk hälsa (rörelseapparaten, fysisk aktivitet, smärta, obehag, förslitning, nedsatt funktion)
  • Psykisk hälsa (mental hälsa, återhämtning, sömn, stress, psykosomatiska besvär)
  • Social hälsa (känsla av sammanhang, relationer, mening)

En person kan exempelvis vara sjuk och må bra, men också vara frisk och må dåligt. Ett tips är att sätta ett mätbart mål för hälsan i den personliga utvecklingsplanen. Bara genom att lyfta frågan och diskutera hälsan under utvecklingssamtalet har du som chef tagit det första steget i rätt riktning.

6 tips för att våga prata om hälsa

Vi har sammanfattat våra tips i 6 punkter som kan hjälpa dig som chef att prata om hälsa i utvecklingssamtalet:

  1. Tänk på att frågor om hälsa i grunden handlar om omtanke. Både arbetsgivare och medarbetare vinner på god hälsa.
  2. Använd ett coachande förhållningssätt. Tänk på att kommunicera och inte informera i samtalet.
  3. Utgå från en mall eller modell, så att både du och medarbetaren kan förbereda er inför samtalet. Ett exempel är hälsokorset, där man får uppskatta var man befinner sig i förhållande till två axlar: “sjuk-frisk” och “mår dåligt-mår bra”.
  4. Förbered öppna frågor. Till exempel “hur upplever du … ”, “berätta mer” istället för frågor som kan besvaras med ett kort nej eller ja.
  5. Skapa en utvecklingsplan inom hälsa för medarbetaren som följs upp, med en utmanande men ändå realistisk målsättning.
  6. Till sist, våga prova!

 

Marcus Lager

Vice vd och partner

+46736250365, marcus.lager@twitch.se

Twitch Health Capital

Referenser

1 https://www.verksamt.se/driva/anstalla/vad-kostar-det-att-ha-anstallda-/sjukdomsrelaterade-kostnader

2 http://slub-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=2&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_medline27036694&indx=1&recIds=TN_medline27036694&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=2&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28SLUB_ML%29%2Cscope%3A%28%22SLUB%22%29%2Cscope%3A%28SLUB_EPSILON_PUB%29%2Cscope%3A%28SLUB_EPSILON_STUD%29%2Cprimo_central_multiple_fe&mode=Basic&vid=SLUB_V1&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=motivation%20maslow&dum=true&dstmp=1476263933488

3 https://www.twitchhealth.se/framgangsfaktorer-i-halso-och-friskvardsarbete/

4 http://libris.kb.se/bib/10659406

 

 

 

Meny