Svenskarna får allt sämre kondition

En nyligen publicerad studie där utveckling av kondition i svensk befolkning följts upp visar att andelen med låg kondition nästintill dubblerats mellan 1995 och 2017 (1).

Detta är mycket bekymmersamt då man vid låg nivå på kondition (VO2max) ser en ökad risk för en rad sjukdomar som t ex hjärt-/kärlsjukdom och diabetes. Därtill ses en kortare förväntad livslängd och lägre produktivitet i arbetet.

De senaste decennierna har flera beteende- och miljömässiga faktorer ändrats vilket sannolikt kan ha minskat befolkningens fysiska aktivitet vilket i sin tur påverkat konditionen (VO2max) negativt.

Om studien

Studien grundar sig på 354 277 deltagare som genomgått konditionstest inom ramen för företagshälsovårdens leverans mellan 1995 och 2017. Deltagarna var mellan 18 och 74 år gamla. I studien följde man upp VO2max, vilket är ett mått på hur mycket syre kroppens vävnader maximalt kan förses med och tas upp. I dagligt tal brukar detta kort och gott benämnas som kondition.

Konditionen har över den undersökta tidsperioden minskat med 6,7% i absoluta mått mätt. Om man räknar VO2max och tar med ökad kroppsvikt i beräkningen är den relativa försämringen 10,8%. Andelen svenskar mellan med låg nivå på kondition har mellan 1995 och 2017 ökat från 27 % till 46 %.

Den största försämringen ses bland män, yngre population, kort utbildning och boende på landsbygd.

Fysisk aktivitet på arbetsplatsen

Arbetsplatsen är en bra arena för initiativ som ökar fysisk aktivitet. Företag har stora vinster att göra om de anställda ökar sin fysiska aktivitet och kondition. Läs gärna mer om hur företag som t ex Atea gjort för att öka regelbunden fysisk aktivitet med 30%. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur du kan öka fysisk aktivitet på din arbetsplats.

Referenser

Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017, Elin Ekblom‐Bak, Örjan Ekblom et al. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2018 October 23. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sms.13328

    Vill du ha mer info?

    Meny