Tillbakablick 2016 Sveriges livsstilsrelaterade hälsoutmaningar

Folkhälsomyndigheten genomför årligen sedan 2004 (vart annat år efter 2016) en nationell folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor, för att kartlägga Sveriges hälsa. Detta genomförs på uppdrag av regeringen för att kunna användas som underlag i politiska beslut och för folkhälsoanalyser.

Enkäten undersöker hur hälsan ser ut baserat på 63 validerade frågor om levnadsvanor. Viktiga livsstilsrelaterade parametrar som har stark påverkan på människors hälsa är områden som fysisk aktivitet, övervikt/fetma, stillasittande, kosthållning, sömn, stress med mera. Det är också utifrån dessa validerade frågor som Twitch digitala livsstilsprofil delvis har sin grund när vi kartlägger, följer upp och utvärderar företag och deras medarbetares hälsoläge.[1]

Ökad andel övervikt/fetma och minskad rökning

I mitten av november 2016 släppte folkhälsomyndigheten siffror för hur hälsoläget ser ut i Sverige 2016. Där ser vi att andelen svenskar med övervikt/fetma ökar till 51% 2016 (50% 2015, 49% 2014). Stillasittande har man först i 2016 års enkät baserat på hela dygnet, där uppger 45 % av den svenska befolkningen att de är stillasittande mer än 6 timmar per dag. Stillasittande i mer än 6 timmar per dag som enskild faktor innebär en ökad risk för ohälsa [2]. Andelen fysiskt inaktiva kvarstår vid 35%. Det som går mot en hälsomässigt positiv utvecklingskurva är andelen rökare som sjunker för varje år och 2016 är nere på 14 % (2015 21%).

Hur ser hälsan ut på svenska företag?

Hälsoläget på svenska företag ser förstås ut som Sverige i stort. Vissa skillnader ses mellan olika branscher men utmaningarna när det gäller risk för ohälsa återkommer. Otillräcklig fysisk aktivitet, långa sammanhängande perioder av stillasittande, obalanserade kostvanor och dess koppling till övervikt/fetma ses hos en stor andel. Även upplevd stress och till viss utsträckning bristande återhämtning är en utmaning. I organisationer där personalen har längre/akademisk utbildning är hälsan bättre än i organisationer med kortare utbildning (grundskola och gymnasial utbildning).

Livsstilsrelaterade val är individers egna, men våra svenska arbetsplatser är en viktig arena för att möjliggöra hälsosamma val för människor. Baserat på vad vetenskapen bekräftar för oss i kombination med många års erfarenhet delar Twitch VD Fredrik Karlsson med sig av några framgångsfaktorer för hur man som företag kan bedriva ett framgångsrikt hälsoarbete, läs mer här

Elsa Harrysson, projektledare & hälsopedagog

 

Läs mer om:

Hälsa på lika villkor

Stillasittande

Fysisk aktivitet

Vikt och dess koppling till kost

Referenser:

  1. Folkhälsomyndigheten 2016. Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten
  1. Dunstan, D.W., et al., Too much sitting–a health hazard. Diabetes Res Clin Pract, 2012. 97(3): p. 368-76

    Vill du ha mer info?

    Meny