Varför har vi skapat en stegtävling för hjärna och psykisk hälsa?

Mer än 1 miljon svenskar äter antidepressiva läkemedel, drygt var fjärde yngre upplever sig stressad, 87% är oengagerade på sitt jobb, 43% av befolkningen uppger att de har sömnbesvär, nära hälften har låg kondition och mer än hälften är överviktiga. Hur kunde det bli såhär?

Låt oss konstatera fakta, vår hjärna och kropp ser i allt väsentligt ut som den gjort några tusen år. Det gör inte vår tillvaro vi befinner oss i. Vi har tagit bort grundläggande biologiska behov vilket uppenbarligen får stora konsekvenser för individ, företag och samhälle. Priset vi betalar visar sig i form av såväl lidande som enorma kostnader för ohälsa och prestationsbortfall.

Mycket potential att frigöra

I samhället och på företag pratas det mycket om den psykiska ohälsan och tyvärr väldigt lite om vad som faktiskt stärker den psykiska hälsan. På företagsnivå är det vanligt att man å ena sidan tar in någon föreläsning om stress eller OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) och å andra sidan arbetar med rehabilitering av de som redan blivit sjuka. Däremellan sker betydligt mindre vilket gör att man går miste om enorm mycket potential.

På individnivå är det många som ser men också blundar för symtom som hjärtklappning, huvudvärk, utmattning och nedstämdhet. Kanske noterar vi beteenden som multitasking, svårt att koppla av, glömska och (sjuk)frånvaro hos våra vänner och oss själva. Många individer vittnar om att de ”vet vad de borde göra” men av ett eller annat skäl inte får till det i vardagen. Man vet att det är viktigt med sömn, återhämtning, reflektion, nära relationer, fysisk aktivitet etc. Ändå är det svårt att klara av att få in detta regelbundet i vardagen.

Från motionstävling till holistisk hälsoutmaning

Redan för 12 år sedan var Twitch med i en forskningsstudie som tittade på hur man kunde arbeta digitalt med hälsoutveckling och för 10 år sedan genomförde vi vår första digitala hälsoutmaning med över 90% deltagande. Vi har genomfört digitala hälsoprogram tillsammans med företag som Atea, Axfood, Proffice, DHL mfl. Vi ser tekniken som en del av lösningen på de utmaningar vi ser hos individ och företag.

För 10 år sedan fokuserade hälsoutmaningar endast på fysisk aktivitet, medan man på senare tid glädjande nog allt oftare ser holistiskt inriktade digitala hälsoprogram. Hälsa utgörs av fysiska, mentala och sociala faktorer vilket har kommit att bli naturliga inslag i moderna väl sammansatta hälsoprogram.

För 10 år sedan fokuserade hälsoutmaningar endast på fysisk aktivitet, medan man på senare tid glädjande nog allt oftare ser holistiskt inriktade digitala hälsoprogram. 

Varför har Twitch utvecklat ett digitalt program för den psykiska hälsan?

Twitch har nu lanserat Mental Energy Challenge, ett digitalt hälsoprogram med fokus på att stärka den psykiska hälsan hos medarbetare på företag. Vi valde att utveckla detta program eftersom vi vill:

  1. Öka samtal och kunskap om psykisk hälsa bland medarbetare på företag.
  2. Sätta fokus på hälsofrämjande beteenden inte ohälsa.
  3. Lösa hur man faktiskt får till de beteenden som många experter predikar och individer har svårt att få in i vardagen.

Vad är Twitch Mental Energy Challenge?

Medarbetarens psykiska hälsa påverkas av balansen mellan resurser och belastning. Twitch Mental Energy Challenge är ett enkelt, socialt och lättsamt sätt att uppmuntra beteenden som är nödvändiga för psykiskt välmående. Beteenden som stärker resurserna är t ex återhämtning, goda relationer, sömn, rörelse och rätt näringsintag. Belastningen kan begränsas genom att minska hjärnans informationsflöde, avgränsa och säga nej, minska multitasking, planera och prioritera för att skapa mer kontroll i tillvaron.

Genom att skapa många små förbättringar hos individen, uppnås en stor kollektiv effekt. Programmet kan genomföras oberoende av plats och är alltid tillgängligt, vilket gör att det passar alla företag även de med många kontor eller utspridd personal. Varje vecka får deltagaren mail som inspirerar och informerar om psykisk hälsa och hur man kan öka sin mentala energi. I programmet kan företaget lägga in beteenden som är kopplade till företagets värderingar.

Vi är väl medvetna om att Mental Energy Challenge inte löser hela utmaningen men den psykiska ohälsan i samhället. Dock är vi övertygade om att vi kan bidra till att öka det psykiska välbefinnandet hos individ, företag och samhälle. Både genom ökad kunskap, mer fokus på hälsa och förändrade beteenden.

Enklast beskrivs Twitch Mental Energy Challenge som en steg- eller aktivitetstävling för hjärnan och det psykiska välbefinnandet.

Lämna din e-post om du vill prata mental energi med oss!

Referenser

https://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel

Folkhälsomyndigheten, FolkhälsoStudio, sömnsvårigheter

Gallup, State of the Global Workplace

Folkhälsodata och Folkhälsostudio, Folkhälsodata

Decline in cardiorespiratory fitness, Ekblom mfl

    Vill du ha mer info?

    Meny