Friskvårdsbidraget – ett bidrag till de som redan tränar

Diskussionen om friskvårdsbidraget och dess effekter dyker upp då och då. Senaste året har vi relativt ofta fått frågan om hur vi ser på friskvårdsbidraget. De vanligaste frågorna är om man ska höja friskvårdsbidraget eller om friskvårdsbidraget ger någon effekter. Vi delar här några perspektiv och ställer frågor för att hjälpa dig att finna svar.

Vilka verkliga effekter ger 2000 kr i friskvårdsbidrag?

Vi kan först konstatera att de flesta företag (kanske alla) har begränsade resurser som tid, pengar, kompetens etc. Det betyder i förlängningen att företag gör klokt i att prioritera de investeringar som leder till förväntad effekt. Därför är det en god idé att diskutera vad ditt företag vill uppnå med friskvårdsbidraget.

Skapar friskvårdsbidraget hälsa?

Om ni betraktar friskvårdbidraget som en del av hälsoarbetet är det naturligt att stämma av om denna investering leder er närmare målet för ert hälsoprogram. Vanliga mål i företagens hälsoprogram är att öka produktivitet, förbättra livsstil, beteenden och skapa mätbar effekt på hälsa. Frågan är alltså om friskvårdsbidraget skapar just detta? Det finns såvitt vi känner till inte mycket, om någon, tillförlitlig forskning på området. Malin Lohela Karlsson, då vid den Arbetshälsoekonomiska Analysgruppen vid KI uttryckte sig dock en gång ungefär såhär; ”Insatser som inte är riktade till organisationens behov kommer med största sannolikhet inte vara ekonomiskt lönsamma.” Ungefär samma förutsättningar ställs upp i AHA-studien som visade att det krävs en systematik i process och evidensbaserade metoder för att skapa den effekt som uppvisas i studien.  

Ett bidrag till de redan aktiva

Denna forskning tillsammans med kännedom om uttag respektive faktiskt nyttjande av friskvårdsbidraget samt hälsolägets utveckling i Sverige ger oss anledning att med stor sannolikhet bedöma att friskvårdsbidraget i stor utsträckning är ett ekonomiskt bidrag till de som redan är aktiva.

Friskvårdsbidraget är alltså att betrakta som en förmån bland alla andra snarare än en komponent i ett genomtänkt hälsoprogram som syftar till att skapa verklig effekt.

Lockar friskvårdsbidraget talanger?

Ett annat skäl till att investera i hälsa är att behålla och attrahera talanger. Vårt råd är samma som ovan. Ställ några enkla frågor. Bidrar friskvårdsbidraget verkligen till att en kandidat väljer ditt företag framför konkurrenten? Eftersom de flesta företag erbjuder denna förmån så vilken nivå på friskvårdsbidraget ska ni erbjuda för att den ska vara attraktiv? Räcker det att erbjuda samma som konkurrenterna eller behöver ni locka med mer? Kanske har ni ett mer genomtänkt hälsoprogram än konkurrenterna där det tydligt framgår att medarbetarnas välbefinnande värdesätts och att individen faktiskt kan öka sin hälsa på arbetsplatsen? Hur påverkar detta er möjlighet att attrahera och behålla talangerna i förhållande till konkurrenter som satsar på friskvårdsbidraget?

Att låta medarbetaren bestämma själv räcker inte

Som svar på en direkt fråga så vill alla må bra. Många skulle vilja röra på sig mer, äta bättre, spendera mer tid med sina nära och mindre tid på nätet. Många är de rapporter som visar att vi inte klarar av att göra dessa val. För att få mer välmående och produktiv personal räcker det alltså inte att ge ett monetärt bidrag och låta individen välja själv. Läs gärna mer om framgångsfaktorer i företagshälsa och friskvård på företag.

Socialt företagande – ökade förväntningar på företag

Rapporten Global Human Capital Trends (Deloitte 2018) som är baserad på svar från ca 11 000 individer visar att medarbetare förväntar sig att arbetsgivaren ska ta ett större ansvar än tidigare. Trenden verkar gå från ”Business Enterprise” till ”Social Enterprise”. Ett företag bedöms inte längre endast på traditionella mått som finansiell framgång och kvalitet på tjänster utan även på relationen till anställda, kunder och påverkan på samhället i stort. Vidare skriver man i rapporten att när gränserna mellan arbete och fritid suddas ut ytterligare så kräver medarbetare att företag erbjuder program för fysisk, mental, finansiell och spirituell hälsa.

Finns även andra undersökningar som indikerar att medarbetare betraktar hälsa som en viktig värdering på arbetsplatsen.  Bland annat i Sverigestudien ses just hälsa som önskad värdering på arbetsplatsen. I ljuset av dessa undersökningar ter det sig klent att förlita sig på att friskvårdsbidraget ska utgöra någon betydande del i hälsoarbetet hos ett företag i framkant.

Vi lämnar medvetet många frågor för att vägleda dig i diskussionen på ditt företag. Se även en längre artikel om friskvårdsbidraget som publicerades 2016. 

Lämna din e-post om du vill diskutera eller debattera. Vi bjuder på kaffe och promenad!

 

    Vill du ha mer info?

    Meny